• […] gracias al trabajo de artistas como Teruhiko Yumura, Yoshikazu Ebisu, Suzy Amakane, Takashi Nemoto, Makoto Aida y muchos […]